இயக்கம், திசைகள் - Μετακίνηση, οδηγίες

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். μετακινηθείτε αργά, οδηγείτε με ασφάλεια.

Bahasa Pengantar: Tamil
Bahasa Terjemahan: Greek

Languages

Tamil, Yunani, Lain-lain

Aneka Pelajaran

Tamil-Yunani, Lain-lain