இயக்கம், திசைகள் - Bewegung, Richtungen

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். Langsam bewegen, sicher fahren.

Bahasa Pengantar: Tamil
Bahasa Terjemahan: German

Languages

Tamil, Jerman, Lain-lain

Aneka Pelajaran

Tamil-Jerman, Lain-lain