பல்வேறு பெயரடைகள் - 各種各樣的形容詞Bahasa Pengantar: Tamil
Bahasa Terjemahan: Chinese

Languages

Tamil, Cina, Lain-lain

Aneka Pelajaran

Tamil-Cina, Lain-lain