ضمائر، حروف ربط و حروف اضافه - Pronomen, konjunktion, prepositioner65 words

1 0
Bahasa Pengantar: Farsi
Bahasa Terjemahan: Swedish
Word Translation
      0 0 آنها    dem
      0 0 از    sen
      0 0 از    från
      0 0 از طریق    genom
      0 0 اما    men
      0 0 او    hon
      0 0 او    han
      0 0 اگر    om
      0 0 با    med
      0 0 بدون    utan
      0 0 برای    för att
      0 0 بنابراین   
      0 0 به    till
      0 0 به رغم    trots
      0 0 به سمت    mot
      0 0 به منظور    så att
      0 0 به همین شکل    likaledes
      0 0 به کجا    var(till)
      0 0 بین    mellan
      0 0 تا    tills
      0 0 تحت    under
      0 0 جایی که    var
      0 0 خارج از    utanför
      0 0 داخل    inuti
      0 0 در    under
      0 0 در    i
      0 0 در اطراف    runt
      0 0 در بالای    ovanpå
      0 0 در برابر    emot
      0 0 در حالی که    medan
      0 0 در مقابل    framför
      0 0 در میان    bland
      0 0 در کنار    bredvid
      0 0 درباره    om
      0 0 دوباره    igen
      0 0 روی   
      0 0 شما    du
      0 0 طبق    enligt
      0 0 علاوه بر    dessutom
      0 0 علاوه بر این    dessutom
      0 0 فقط    bara
      0 0 ما    vi
      0 0 مال چه کسی    vems
      0 0 من    Jag
      0 0 نزدیک    nära
      0 0 نه تنها... بلکه    inte bara…men också
      0 0 هر دوی ...و...    både…och
      0 0 همانگونه که    även
      0 0 همه    alla
      0 0 همه    alla
      0 0 همچنین    också
      0 0 و    och
      0 0 وقتی که    när
      0 0 پس از    efter
      0 0 پشت سر    bakom
      0 0 چرا    varför
      0 0 چه    vad
      0 0 چه کسی    vem
      0 0 چون    för att
      0 0 چگونه    hur
      0 0 چیزی    något
      0 0 کسی    någon
      0 0 گذشته از هرچیزی    framför allt
      0 0 یا    endera
      0 0 یک چیز دیگر    en sak till
Languages: Farsi, Swedia, Lain-lain...
Aneka Pelajaran: Farsi-Swedia, Lain-lain...