یک دوجین  -  한 다스

یک دوجین - 한 다스Usage Examples

یک دوجین (Farsi)


한 다스 (Koreai)