பல்வேறு பெயரடைகள் - Çeşitli sıfatlarSzavak nyelve: Tamil
Fordítás nyelve: Turkish

Languages

Tamil, Török, több

Leckék

Tamil-Török, több