பதிலிடு பெயர்கள், இணைப்புச் சொற்கள், முன்னுருபுகள் - Pronomen, konjunktion, prepositioner65 words

0 0
Szavak nyelve: Tamil
Fordítás nyelve: Swedish
Word Translation
   0 0 (இது)மட்டுமல்லாமல் ... (அதுவும்) கூட    inte bara…men också
   0 0 அடியில்    under
   0 0 அதேபோல    även
   0 0 அதோடு சேர்த்து    dessutom
   0 0 அனைவரும்    alla
   0 0 அருகில்    nära
   0 0 அல்லது    endera
   0 0 அவர்    han
   0 0 அவள்    hon
   0 0 அவ்ர்கள்    dem
   0 0 அவ்வாறே    likaledes
   0 0 ஆனால்    men
   0 0 இடையில்    mellan
   0 0 இரண்டும் ... மேலும்    både…och
   0 0 இருந்த போதிலும்    trots
   0 0 இருந்து    från
   0 0 இல்    i
   0 0 இல்லாமல்    utan
   0 0 உடன்    med
   0 0 உட்புறம்    inuti
   0 0 எங்கு    var(till)
   0 0 எங்கே    var
   0 0 எதிராக    emot
   0 0 எனவே   
   0 0 எனில்    om
   0 0 என்ன    vad
   0 0 எப்படி    hur
   0 0 எப்போது    när
   0 0 எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக    framför allt
   0 0 ஏதாவது    något
   0 0 ஏனெனில்    för att
   0 0 ஏன்    varför
   0 0 ஒவ்வொருவரும்    alla
   0 0 க்கு    för att
   0 0 க்கு    till
   0 0 சமயத்தில்    medan
   0 0 சுற்றிலும்    runt
   0 0 தொடங்கி    sen
   0 0 நான்    Jag
   0 0 நாம்    vi
   0 0 நீ    du
   0 0 நோக்கி    mot
   0 0 பக்கத்தில்    bredvid
   0 0 படி    enligt
   0 0 பற்றி    om
   0 0 பின்னால்    bakom
   0 0 பிறகு    efter
   0 0 பொருட்டு    så att
   0 0 போது    under
   0 0 மத்தியில்    bland
   0 0 மற்றும்    och
   0 0 மீண்டும்    igen
   0 0 மீது   
   0 0 முன்    framför
   0 0 மூலம்    genom
   0 0 மேலும்    dessutom
   0 0 மேலும்    också
   0 0 மேலும் ஒரு விஷயம்    en sak till
   0 0 மேல்    ovanpå
   0 0 யாருடைய    vems
   0 0 யாரோ ஒருவர்    någon
   0 0 யார்    vem
   0 0 வரைக்கும்    tills
   0 0 வெறும்    bara
   0 0 வெளியே    utanför
Languages: Tamil, Svéd, több...
Leckék: Tamil-Svéd, több...