பல்வேறு வினையடைகள் 1 - Olika adverb 148 words

0 0
Szavak nyelve: Tamil
Fordítás nyelve: Swedish
Word Translation
   0 0 (அதைக்) காட்டிலும்    hellre
   0 0 அங்கே    där
   0 0 அடிக்கடி    ofta
   0 0 அதிகமாக    mer
   0 0 அது இருக்கட்டும் ...    förresten…
   0 0 அநேகமாக    kanske
   0 0 அநேகமாக ... போலும்    kanske
   0 0 அப்பொழுது   
   0 0 அரிதாக    sällan
   0 0 அறவே    alls
   0 0 ஆகையால்    därför
   0 0 இங்கே    här
   0 0 இன்னும்    ändå
   0 0 உண்மையிலேயே    verkligen
   0 0 உறுதியாக    säkert
   0 0 எங்கே    var
   0 0 எத்தனை    hur många
   0 0 என்ன    vad
   0 0 எப்படி    hur
   0 0 எப்பொழுதும்    alltid
   0 0 எவ்வளவு    hur mycket
   0 0 ஏனெனில்    för att
   0 0 ஏன்    varför
   0 0 ஒன்றாக    tillsammans
   0 0 ஒருபோதும் இல்லை    aldrig
   0 0 ஒரே ஒரு    bara
   0 0 கிட்டத்தட்ட    nästan
   0 0 கூட    också
   0 0 சிறிது    en liten bit
   0 0 சில வேளைகளில்    ibland
   0 0 தலைகீழாக    upp och ned
   0 0 நடுவில்    i mitten
   0 0 நன்கு    bra
   0 0 நிச்சயமாக    självklart
   0 0 நிறைய    mycket
   0 0 பொதுவாக    allmänt
   0 0 போதுமான    tillräckligt
   0 0 மிகப் பல    för många
   0 0 மிகவும்    väldigt
   0 0 மிகவும்    ganska
   0 0 மிகுதியாக    för mycket
   0 0 மீண்டும்    igen
   0 0 முன்னாள்    förut
   0 0 மேலும்    Även
   0 0 மோசமாக    dåligt
   0 0 யார்    vem
   0 0 வலது பக்கம் வெளியே    rätt sida ut
   0 0 வழக்கமாக    xvanligtvis
Languages: Tamil, Svéd, több...
Leckék: Tamil-Svéd, több...