பதிலிடு பெயர்கள், இணைப்புச் சொற்கள், முன்னுருபுகள் - Zaimki, Spójniki, Przyimki65 words

0 0
Szavak nyelve: Tamil
Fordítás nyelve: Polish
Word Translation
   0 0 (இது)மட்டுமல்லாமல் ... (அதுவும்) கூட    Nie tylko... ale także
   0 0 அடியில்    Pod
   0 0 அதேபோல    Tak jak
   0 0 அதோடு சேர்த்து    W dodatku
   0 0 அனைவரும்    Wszystko, wszyscy
   0 0 அருகில்    Blisko
   0 0 அல்லது    Każdy
   0 0 அவர்    On
   0 0 அவள்    Ona
   0 0 அவ்ர்கள்    Oni
   0 0 அவ்வாறே    Podobnie
   0 0 ஆனால்    Ale
   0 0 இடையில்    Pomiędzy
   0 0 இரண்டும் ... மேலும்    i... i…
   0 0 இருந்த போதிலும்    Pomimo
   0 0 இருந்து    Z
   0 0 இல்    W
   0 0 இல்லாமல்    Bez
   0 0 உடன்    Z
   0 0 உட்புறம்    Wewnątrz
   0 0 எங்கு    Gdzie
   0 0 எங்கே    Gdzie
   0 0 எதிராக    Przeciwko
   0 0 எனவே    Więc
   0 0 எனில்    Jeśli
   0 0 என்ன    Co
   0 0 எப்படி    Jak
   0 0 எப்போது    Kiedy
   0 0 எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக    Przede wszystkim
   0 0 ஏதாவது    Coś
   0 0 ஏனெனில்    Ponieważ
   0 0 ஏன்    Dlaczego
   0 0 ஒவ்வொருவரும்    Wszyscy
   0 0 க்கு    Dla
   0 0 க்கு    Do
   0 0 சமயத்தில்    Podczas, gdy
   0 0 சுற்றிலும்    Wokół
   0 0 தொடங்கி    Od
   0 0 நான்    Ja
   0 0 நாம்    My
   0 0 நீ    Ty
   0 0 நோக்கி    W kierunku
   0 0 பக்கத்தில்    Obok
   0 0 படி    Według
   0 0 பற்றி    Około
   0 0 பின்னால்    Za
   0 0 பிறகு    Po
   0 0 பொருட்டு    Aby
   0 0 போது    Podczas
   0 0 மத்தியில்    Wśród
   0 0 மற்றும்    I
   0 0 மீண்டும்    Znowu
   0 0 மீது    Na
   0 0 முன்    Z przodu
   0 0 மூலம்    Poprzez
   0 0 மேலும்    Co więcej
   0 0 மேலும்    Także
   0 0 மேலும் ஒரு விஷயம்    Jeszcze jedno
   0 0 மேல்    Na górze, u góry czegoś
   0 0 யாருடைய    Czyj
   0 0 யாரோ ஒருவர்    Ktoś
   0 0 யார்    Kto
   0 0 வரைக்கும்    Do
   0 0 வெறும்    Właśnie
   0 0 வெளியே    Poza
Languages: Tamil, Lengyel, több...
Leckék: Tamil-Lengyel, több...