பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 1 - Różne Czasowniki 1Szavak nyelve: Tamil
Fordítás nyelve: Polish

Languages

Tamil, Lengyel, több

Leckék

Tamil-Lengyel, több