பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 1 - Różne Czasowniki 10 words

0 0
Szavak nyelve: Tamil
Fordítás nyelve: Polish

Word Translation
Languages: Tamil, Lengyel, több...
Leckék: Tamil-Lengyel, több...