பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 1 - Forskjellige verb 1Szavak nyelve: Tamil
Fordítás nyelve: Norwegian

Languages

Tamil, Norvég, több

Leckék

Tamil-Norvég, több