இயக்கம், திசைகள் - Bewegung, Richtungen

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். Langsam bewegen, sicher fahren.

Szavak nyelve: Tamil
Fordítás nyelve: German

Languages

Tamil, Német, több

Leckék

Tamil-Német, több