வானிலை - Wetter

மோசமான வானிலை என எதுவும் இல்லை, அனைத்துமே நல்ல வானிலை தான்.. Es gibt kein Schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung.

22 words

0 0
Szavak nyelve: Tamil
Fordítás nyelve: German
Word Translation
   0 0 காற்று அடிக்கிறது    Es ist windig.
   0 0 குளிராக உள்ளது.    Es ist kalt.
   0 0 குளிர் அடிக்கத் தொடங்குகிறது.    Es wird kalt
   0 0 குளிர் அடைதல்    kalt werden
   0 0 குளிர்ச்சியாக உள்ளது.    Es ist kühl.
   0 0 சூடாக (வெதுமையாக) உள்ளது.    Es ist heiß.
   0 0 நனைதல்    nass werden
   0 0 நனைத்தல்    nass machen
   0 0 பனி    der Schnee
   0 0 பனி பொழிகிறது.    Es schneit
   0 0 பனி பொழிதல்    schneien
   0 0 மழை    der Regen
   0 0 மழை பொழிகிறது.    Es regnet
   0 0 மழை பொழிதல்    regnen
   0 0 மாறுகிறது    wechselnd
   0 0 மூடுபனி    der Nebel
   0 0 மேகமூட்டம்    bewölkt
   0 0 வானிலை    das Wetter
   0 0 வானிலை எவ்வாறு உள்ளது?    Wie ist das Wetter?
   0 0 வானிலை மோசமாக உள்ளது.    Das Wetter is schlecht.
   0 0 வெயில் அடிக்கிறது.    Es ist sonnig.
   0 0 வெளியே இதமாக இருக்கிறது.    Es ist schön.
Languages: Tamil, Német, több...
Leckék: Tamil-Német, több...