கல்வி 2 - Unterricht 2

கல்வியின் நிகழ்முறைகள் குறித்த நமது பிரபல பாட்த்தின் 2 ஆம் பாகம். Teil 2 unserer hervorragenden Lektion über die Bildung.

49 words

0 0
Szavak nyelve: Tamil
Fordítás nyelve: German
Word Translation
   0 0 அத்தியாயம்    ein Kapitel
   0 0 அரட்டை அடித்தல்    schwatzen
   0 0 அழித்தல்    ausradieren
   0 0 அழிப்பான்    das Radiergummi
   0 0 ஆரம்    der Radius
   0 0 ஆரம்பப் பள்ளி    die Grundschule
   0 0 இயற்பியல்    die Physik
   0 0 இலக்கணம்    die Grammatik
   0 0 இலக்கியம்    die Literatur
   0 0 உயர்நிலைப் பள்ளி    die Sekundarschule / die weiterführende Schule
   0 0 உயிரியல்    die Biologie
   0 0 உளவியல்    die Psychologie
   0 0 கணிதம்    die Mathematik
   0 0 கழித்தல்    die Subtraktion / das Abziehen
   0 0 கழித்தல் குறி    minus
   0 0 கூட்டல்    die Addition
   0 0 கூட்டல் குறி    plus
   0 0 கோணம்    der Winkel
   0 0 சதுரம்    das Quadrat
   0 0 சமூகவியல்    die Soziologie
   0 0 சாக்பீஸ்    ein Stück Kreide / ein Kreidestück
   0 0 சூழலியல்    die Ökologie
   0 0 சோதனை    ein Experiment
   0 0 சோதனைக் கூடம்    ein Labor
   0 0 டிகிரி    ein Abschluss
   0 0 தகவலியல்    die Informatik
   0 0 தவறு    falsch
   0 0 தவறு    ein Fehler
   0 0 தீர்வு காணுதல்    lösen
   0 0 பள்ளி தொடர்பான    schulbezogen
   0 0 பாடப் பொருள்    ein Thema
   0 0 புவியியல்    die Geografie
   0 0 பெருக்கல்    die Multiplikation / das Malnehmen
   0 0 பொருளியல்    die Ökonomie / die Wirtschaftslehre
   0 0 பேனா    ein Stift
   0 0 ப்ரொஜெக்டர்    ein Projektor
   0 0 மனப்பாடம்    auswendig
   0 0 முக்கோணம்    das Dreieck
   0 0 முதுகில் மாட்டும் பை    ein Rucksack
   0 0 முறையமைப்பு    ein System
   0 0 மொத்தம்    die Summe
   0 0 மையக்கருத்து    ein Thema
   0 0 வகுத்தல்    die Division / das Teilen
   0 0 வகுப்புத் தோழர்    ein Klassenkamerad (m), eine Klassenkameradin (f)
   0 0 வடிவியல்    die Geometrie
   0 0 வட்டம்    der Kreis
   0 0 வரலாறு    die Geschichte
   0 0 வரைதல்    zeichnen
   0 0 வானவியல்    die Astronomie
Languages: Tamil, Német, több...
Leckék: Tamil-Német, több...