பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 1 - Divers Verbes 1Szavak nyelve: Tamil
Fordítás nyelve: French

Word >> Translation

Languages

Tamil, Francia, több

Leckék

Tamil-Francia, több