பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 2 - فعل‌های گوناگون 266 words

0 0
Szavak nyelve: Tamil
Fordítás nyelve: Farsi
Word Translation
   0 0 அனுமதிப்பது    اجازه دادن
   0 0 அரட்டை அடிப்பது    تند تند حرف زدن
   0 0 அறிந்துகொள்வது    دانستن
   0 0 அழைப்பது    دعوت کردن
   0 0 இடைஞ்சல் ஏற்படுத்துவது    مزاحم شدن
   0 0 இணைப்பது    ضمیمه کردن
   0 0 இயலுதல்    توانستن
   0 0 இழப்பது    از دست دادن
   0 0 உடைப்பது    شکستن
   0 0 உருவாக்குவது    ایجاد کردن
   0 0 உலர்த்துவது    خشک کردن
   0 0 ஊதுவது    دمیدن
   0 0 எதையாவது கழற்றுவது    پیچ چیزی را باز کردن
   0 0 எதையாவது திருகுவது    پیچ را باز یا بسته کردن
   0 0 எரிச்சல் காட்டுவது    اخم کردن
   0 0 ஏமாற்றுவது    فریب دادن
   0 0 ஒரு தவறை செய்வது    اشتباه کردن
   0 0 ஓய்வெடுப்பது    استراحت کردن
   0 0 கண்விழிப்பது    بیدار شدن
   0 0 கவலைப்படுவது    نگران چیزی بودن
   0 0 காலியாக்குவது    خالی کردن
   0 0 கிழிப்பது    پاره کردن
   0 0 கிழ்ப்படிவது    پیروی کردن
   0 0 கீழே போடுவது    انداختن
   0 0 கீழ்ப்படிய மறுப்பது    سرپیچی کردن
   0 0 குனிவது    خم شدن
   0 0 கேலி பேசுவது    شوخی کردن
   0 0 கைப்பற்றுவது    اسیر کردن
   0 0 சந்திப்பது    ملاقات کردن
   0 0 சரளமாகப் பேசுவது    روان صحبت کردن
   0 0 சரிபார்ப்பது    کنترل کردن
   0 0 சலிப்படைவது    کسل بودن
   0 0 சுத்தம் செய்வது    شستن
   0 0 தடுப்பது    ممنوع کردن
   0 0 திருடுவது    دزدیدن
   0 0 திரும்ப ஒப்படைப்பது    پس دادن
   0 0 துடைப்பது    پاک کردن
   0 0 துளையிடுவது    خسته کردن
   0 0 தொந்தரவு செய்வது    آزردن
   0 0 தோற்கடிப்பது    زدن
   0 0 நடுங்குவது    لرزیدن
   0 0 நடைபெறுவது    اتفاق افتادن
   0 0 நம்புவது    باور کردن
   0 0 நினைவுகூறுவது    به خاطر آوردن
   0 0 நிரப்புவது    پر کردن
   0 0 நீக்குவது    حذف کردن
   0 0 பதிலளிப்பது    پاسخ دادن
   0 0 பழகிப்போவது    عادت کردن
   0 0 பாதுகாப்பது    محافظت کردن
   0 0 பின்பற்றுவது    دنباله روی کردن
   0 0 பிரிந்துவிடுவது    جدا کردن
   0 0 புகார் கொடுப்பது    شکایت کردن
   0 0 போராடுவது    دعوا کردن
   0 0 பொருள் சுட்டுவது    معنی دادن
   0 0 மாற்றுவது    تغییر دادن
   0 0 மீட்பது    نجات دادن
   0 0 மீண்டும் செய்வது    تکرار کردن
   0 0 மூழ்குவது    غرق شدن
   0 0 வற்புறுத்தி ஏற்றுக்கொள்ள வைப்பது    ترغیب کردن
   0 0 வாக்குறுதி அளிப்பது    قول دادن
   0 0 வாழ்த்துவது    آرزو داشتن
   0 0 விடுவிப்பது    آزاد کردن
   0 0 விரிப்பது    باز کردن
   0 0 விரும்புவது    خواستن
   0 0 விளக்குவது    توضیح دادن
   0 0 வெற்றிபெறுவது    موفق شدن
Languages: Tamil, Farsi, több...
Leckék: Tamil-Farsi, több...