பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 1 - Разнастайныя дзеясловы 1Szavak nyelve: Tamil
Fordítás nyelve: Belarusian