கல்வி 2 - Адукацыя 2

கல்வியின் நிகழ்முறைகள் குறித்த நமது பிரபல பாட்த்தின் 2 ஆம் பாகம். Другая частка нашага знакамітага ўрока пра працэсы навучання

Szavak nyelve: Tamil
Fordítás nyelve: BelarusianWord  ·  Translation
அத்தியாயம்  ·  глава
அரட்டை அடித்தல்  ·  балбатаць
அழித்தல்  ·  сціраць
அழிப்பான்  ·  гумка
ஆரம்  ·  радыус
ஆரம்பப் பள்ளி  ·  пачатковая школа
இயற்பியல்  ·  фізіка
இலக்கணம்  ·  граматыка
இலக்கியம்  ·  літаратура
உயர்நிலைப் பள்ளி  ·  ліцэй
உயிரியல்  ·  біялогія
உளவியல்  ·  псіхалогія
கணிதம்  ·  матэматыка
கழித்தல்  ·  адыманне
கழித்தல் குறி  ·  мінус
கூட்டல்  ·  складанне
கூட்டல் குறி  ·  плюс
கோணம்  ·  вугал
சதுரம்  ·  квадрат
சமூகவியல்  ·  сацыалогія
சாக்பீஸ்  ·  крэйда
சூழலியல்  ·  экалогія
சோதனை  ·  эксперымент
சோதனைக் கூடம்  ·  лабараторыя
டிகிரி  ·  градус
தகவலியல்  ·  інфарматыка
தவறு  ·  няправільны
தவறு  ·  памылка
தீர்வு காணுதல்  ·  рашаць
பள்ளி தொடர்பான  ·  школьны
பாடப் பொருள்  ·  прадмет
புவியியல்  ·  геаграфія
பெருக்கல்  ·  памнажэнне
பொருளியல்  ·  эканоміка
பேனா  ·  асадка
ப்ரொஜெக்டர்  ·  праектар
மனப்பாடம்  ·  на памяць
முக்கோணம்  ·  трохкутнік
முதுகில் மாட்டும் பை  ·  заплечнік
முறையமைப்பு  ·  сістэма
மொத்தம்  ·  сума
மையக்கருத்து  ·  тэма
வகுத்தல்  ·  дзяленне
வகுப்புத் தோழர்  ·  аднакласнік
வடிவியல்  ·  геаметрыя
வட்டம்  ·  круг
வரலாறு  ·  гісторыя
வரைதல்  ·  чарціць
வானவியல்  ·  астраномія