ضمائر، حروف ربط و حروف اضافه - Pronomes, Conjunções, Preposições65 words

0 0
Szavak nyelve: Farsi
Fordítás nyelve: Portuguese
Word Translation
      0 0 آنها    eles
      0 0 از    desde
      0 0 از    de
      0 0 از طریق    através
      0 0 اما    mas
      0 0 او    ela
      0 0 او    ele
      0 0 اگر    se
      0 0 با    com
      0 0 بدون    sem
      0 0 برای    para
      0 0 بنابراین    então
      0 0 به    para
      0 0 به رغم    apesar de
      0 0 به سمت    voltado para
      0 0 به منظور    para
      0 0 به همین شکل    do mesmo modo
      0 0 به کجا    aonde
      0 0 بین    entre
      0 0 تا    até
      0 0 تحت    de baixo
      0 0 جایی که    onde
      0 0 خارج از    fora de
      0 0 داخل    dentro
      0 0 در    durante
      0 0 در    em
      0 0 در اطراف    ao redor de
      0 0 در بالای    em cima de
      0 0 در برابر    contra
      0 0 در حالی که    enquanto
      0 0 در مقابل    à frente de
      0 0 در میان    entre
      0 0 در کنار    ao lado de
      0 0 درباره    sobre
      0 0 دوباره    de novo
      0 0 روی    em
      0 0 شما    tu, vós
      0 0 طبق    segundo
      0 0 علاوه بر    em adição a
      0 0 علاوه بر این    além disso
      0 0 فقط    apenas
      0 0 ما    nós
      0 0 مال چه کسی    de quem
      0 0 من    eu
      0 0 نزدیک    perto
      0 0 نه تنها... بلکه    não só...mas também
      0 0 هر دوی ...و...    ambos...e
      0 0 همانگونه که    tal como
      0 0 همه    todos
      0 0 همه    todos
      0 0 همچنین    também
      0 0 و    e
      0 0 وقتی که    quando
      0 0 پس از    depois
      0 0 پشت سر    atrás
      0 0 چرا    por que
      0 0 چه    o que
      0 0 چه کسی    quem
      0 0 چون    porque
      0 0 چگونه    como
      0 0 چیزی    algo
      0 0 کسی    alguém
      0 0 گذشته از هرچیزی    acima de tudo
      0 0 یا    cada
      0 0 یک چیز دیگر    mais uma coisa
Languages: Farsi, Portugál, több...
Leckék: Farsi-Portugál, több...