فعل‌های گوناگون 1 - Vários Verbos 169 words

0 0
Szavak nyelve: Farsi
Fordítás nyelve: Portuguese
Word Translation
      0 0 آغاز کردن    começar
      0 0 آوردن    trazer
      0 0 احاطه کردن    rodear
      0 0 ارسال کردن    enviar
      0 0 استفاده کردن    utilizar
      0 0 اشغال بودن    ocupar
      0 0 اقامت کردن    morar
      0 0 امتحان کردن    tentar
      0 0 امیدوار بودن    esperar
      0 0 انتخاب کردن    escolher
      0 0 انجام دادن    fazer
      0 0 بستن    fechar
      0 0 به خواب رفتن    adormecer
      0 0 بو کردن    cheirar
      0 0 بودن    estar
      0 0 تا زدن    dobrar
      0 0 تبدیل شدن    tornar-se
      0 0 ترجیح دادن    preferir
      0 0 ترک کردن    deixar
      0 0 تعلق داشتن    pertencer
      0 0 تعمیر کردن    reparar
      0 0 تفریح کردن    divertir-se
      0 0 تماشا کردن    olhar
      0 0 توصیف کردن    descrever
      0 0 جارو کردن    vasculhar
      0 0 حفر کردن    cavar
      0 0 حمل کردن    carregar
      0 0 خوابیدن    dormir
      0 0 خواندن    ler
      0 0 دادن    dar
      0 0 داشتن    ter
      0 0 درک کردن    entender
      0 0 دریافت کردن    receber
      0 0 دنبال چیزی گشتن    procurar
      0 0 دیدن    ver
      0 0 ریختن    derramar
      0 0 ساختن    fazer
      0 0 سوزاندن    queimar
      0 0 سیگار کشیدن    fumar
      0 0 شنیدن    ouvir
      0 0 صبر کردن    esperar
      0 0 صحبت کردن    falar
      0 0 صرف کردن    gastar
      0 0 ضربه زدن    bater
      0 0 فراموش کردن    esquecer
      0 0 فکر کردن    pensar
      0 0 لباس پوشیدن    vestir
      0 0 مجبور بودن    ter que
      0 0 مطلع کردن    reparar
      0 0 ناپدید شدن    desaparecer
      0 0 نشستن    sentar
      0 0 نوشتن    escrever
      0 0 نگه داشتن    conservar
      0 0 نیاز داشتن    precisar
      0 0 وابسته بودن    depender
      0 0 پاسخ دادن    responder
      0 0 پرتاب کردن    lançar
      0 0 پرسیدن    perguntar
      0 0 پنهان کردن    esconder
      0 0 پوشاندن    cobrir
      0 0 پوشیدن    vestir
      0 0 پیدا کردن    encontrar
      0 0 پیشنهاد دادن    oferecer
      0 0 کشیدن    esticar
      0 0 گذاشتن    pôr
      0 0 گرفتن    tomar
      0 0 گریه کردن    chorar
      0 0 گسترش یافتن    espalhar
      0 0 گوش دادن به    escutar
Languages: Farsi, Portugál, több...
Leckék: Farsi-Portugál, több...