احساسات و عواطف - 감정과 감각

همه چیز درباره عشق و نفرت، بوییدن و لمس کردن. 사랑과 증오, 그리고 후각과 촉각의 모든 것

Szavak nyelve: Farsi
Fordítás nyelve: Korean


Word >> Translation

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Languages

Farsi, Koreai, több

Leckék

Farsi-Koreai, több