صفات گوناگون - Various Adjectives24 words

1 0
Szavak nyelve: Farsi
Fordítás nyelve: English
Word Translation
      0 0 آخرین    latest
      0 0 آخرین    last
      0 0 آزاد    free
      0 0 بد    bad
      0 0 بعدی    next
      0 0 بی صدا    silent
      0 0 بی فایده    useless
      0 0 تنها    alone
      0 0 جدید    new
      0 0 خالی    empty
      0 0 دیگر    other
      0 0 ساده    simple
      0 0 عظیم    enormous
      0 0 معمول    usual
      0 0 معمولی    ordinary
      0 0 مفید    useful
      0 0 همه    whole
      0 0 وحشتناک    horrible
      0 0 ویژه    special
      0 0 پر    full
      0 0 پر سر و صدا    noisy
      0 0 کامل    perfect
      0 0 کامل    complete
      0 0 یکسان    same
Languages: Farsi, Angol, több...
Leckék: Farsi-Angol, több...
Audio Leckék: Farsi-Angol