เรียนรู้วิธีที่จะเข้าสังคมกับคนอื่น. Know how to socialize with people


  

ทั้งหมดเกี่ยวกับโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย. All about school, college, university


  

ส่วนที่ 2 ของบทเรียนที่มีชื่อเสียงของเราเกี่ยวกับกระบวนการทางการศึกษา. Part 2 of our famous lesson about educational processes


  

การเคลื่อนที่ช้าๆ การขับขี่อย่างปลอดภัย. Move slowly, drive safely.


  

มีความสนุก ทั้งหมดเกี่ยวกับฟุตบอล หมากรุก และการสะสมไม้ขีดไฟ. Have some fun. All about soccer, chess and match collecting


  

คูณชอบนิ้วหรือเซนติเมตร? คุณสูงถึงเมตรยัง?. Do you prefer inches or centimeters? Are you metric yet?


  

  

แม่ พ่อ ญาติ ครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต. Mother, father, relatives. Family is the most important thing in life


  

ชีวิตเราจะเป้นอย่างไรถ้าปราศจากศิลปะ? ร่างกายที่ปราศจากวิญญาณ. What would be our life without art? An empty shell


  

ทั้งหมดเกี่ยวกับความรัก ความเกลียด การได้กลิ่นและการสัมผัส. All about love, hate, smell and touch


  

  

  

  


  

อย่าทำงานหนักมากเกินไป พักผ่อนบ้าง เรียนรู้คำเกี่ยวกับงาน. Don`t work too hard. Have a rest, learn words about work


  

ชีวิตสั้นนัก เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนทั้งหมดของมันตั้งแต่เกิดจนตาย. Life is short. Learn all about its stages from birth to death


  

หนึ่ง สอง สาม...ล้าน พันล้าน. One, two, three… Millions, billions


  

โบสถ์ โรงละคร สถานีรถไฟ ห้าง. Churches, theatres, train stations, stores


  

อนุรักษ์ธรรมชาติ แม่ของคุณ. Preserve nature, your mother!


  

  

เรียนเกี่ยวกับสิ่งมหัศจรรย์ตามธรรมชาติรอบๆตัวเรา ทั้งหมดเกี่ยวกับพืช ต้นไม้ ดอกไม้ พุ่มไม้. Learn about natural wonders surrounding us. All about plants: trees, flowers, bushes


  

  

ไม่มีอากาศไม่ดี ภูมิอากาศทั้งหมดดั. There is no bad weather, all weather is fine.


  

คุณอยู่ในต่างประเทศและอยากจะเช่ารถสักคันไหม? คุณต้องรู้ว่าที่ไหนมีมีรถให้เช่าบ้าง. Are you in a foreign country and want to rent a car? You have to know where it has its steering wheel


  

  

วิธีการอธิบายคนรอบตัวคุณ. How to describe people around you


  

  

อย่าพลาดบทเรียนที่สุดของเรา! สร้างรักไม่สร้างสงคราม.. Do not miss our most serious lesson of all! Make love not war!


  

แมวและสุนัข นกและปลา เกี่ยวกับสัตว์ทั้งหมด. Cats and dogs. Birds and fish. All about animals  

ทั้งหมดเกี่ยวกับ สีแดง สีขาว และสีฟ้า. All about red, white and blue


  

วิธีการบอกแพทย์เกี่ยวกับการปวดหัวของคุณ. How to tell doctor about your headache


  

ร่างกายเป็นที่อยู่ของจิตใจ เรียนรู้เกี่ยวกับขา แขนและหู. Body is the container for the soul. Learn about legs, arms and ears


  

การมีอาชีพที่ดีเป็นสิ่งสำคัญมากในปัจจุบัน คุณสามารถเป็นมืออาชีพโดยปราศจากความรู้ได้ไหม?. It is very important to have a good profession nowadays. Can you be a professional without knowledge of foreign languages? Hardly!


  

บทเรียนอร่อย ทั้งหมดเกี่ยวกับความอยากเล็กๆที่อร่อยของโปรดของคุณ. Yummy lesson. All about your favorite, delicious, little cravings


  

ส่วนที่ 2 ของบทเรียนอร่อย. Part two of yummy lesson


  

รู้ว่าคุณควรจะใช้อะไรในการทำความสะอาด ซ่อม ทำสวน. Know what you should use for cleaning, repair, gardening


  

อย่าพลาดบทเรียนนี้ เรียนวิธีการนับเงิน. Do not miss this lesson. Learn how to count money


  

อย่าหลงทางในเมืองใหญ่ ถามว่าคุณจะไปที่โอเปร่าเฮ้าส์ได้อย่างไร. Do not get lost in a big city. Ask how you can get to the opera house


  

เวลาไม่รอท่า เวลาเดินเร็ว! เรียนรู้เกี่ยวกับเวลาด้วยอินเตอร์เน็ตโพลีกลอทตอนนี้เลย. Time is ticking! No time for lingering! Learn about time with Internet Polyglot now!


  

อย่าปล่อยเวลาไปเปล่าประโยชน์ เรียนรู้คำใหม่ๆ. Don`t waste your time! Learn new words


  

ทั้งหมดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณสวมใส่เพื่อให้ดูดีและอบอุ่น. All about what you put on in order to look nice and stay warm