காற்று அடிக்கிறது  -  Ветровито е.

Usage Examples

காற்று அடிக்கிறது (Tamil)


Ветровито е. (Βουλγαρικά )