வானிலை எவ்வாறு உள்ளது?  -  Какво е сега времето?

Usage Examples

வானிலை எவ்வாறு உள்ளது? (Tamil)


Какво е сега времето? (Βουλγαρικά )