A A Á B C C Č D D Ď E E É Ě F G H C I I Í J K L M N N Ň O O Ó P Q R R Ř S S Š T T Ť U U U Ú Ů V W X Y Y Ý Z Z Ž

  

Jste v cizině a chcete si vypůjčit auto? Měli byste vědět, kde má volant.. Ben je in het buitenland en wil je een auto huren? Je moet wel weten waar het stuur zit


  

Vše o červené, bílé a modré. Alles over rood, wit en blauw


  

Kostely, divadla, vlaková nádraží, obchody. Kerken, theaters, stations, winkels


  

Čas utíká! Žádný čas na lelkování! Naučte se něco nového o času právě teď s Internet Polyglotem!. De klok tikt! Geen tijd om stil te staan! Leer nu alles over de tijd met Internet Polyglot!


  

Neplýtvejte časem! Naučte se nová slovíčka. Verspeel geen tijd! Leer nieuwe woorden


  

Tělo je schránka duše. Poznejte nohy, ruce, uši. Het lichaam is het huis van de ziel. Leer alles over benen, armen en oren


  

Jedna, dva, tři... miliony, miliardy. Een, twee, drie… Miljoenen, miljarden


  

  

Lekce k sežrání. Všechno o Vašich oblíbených lahůdkách.. Lekkere les. Alles over je favoriete lekkernijen


  

Pokračování lekce k sežrání.. Lekkere les deel twee


  

  

  

Neztraťte se ve velkoměstě. Zeptejte se, jak dojít k opeře. Verdwaal niet in de grote stad. Vraag de weg naar de opera


  

Máte raději palce, nebo centimetry?. Heb je liever inches of centimeters? Gebruik je het metrisch systeem al?


  

Nemiňte naši vůbec nejvážnější lekci ze všech! Milujte se, neválčete!. Mis onze belangrijkste les niet! Make love not war!


  

Zjistěte, co byste měli použít na čištění, opravu, zahradničení. Weet welk gereedschap te gebruiken om iets schoon te maken, te repareren, om te tuinieren  

Všechno, co si oblékáte, abyste vypadali dobře a bylo Vám teplo. Alles over wat je aantrekt om er mooi uit te zien en warm te blijven


  

  

Nevynechejte tuto lekci. Naučte se, jak počítat peníze. Mis deze les niet. Leer je geld te tellen


  

Špatné počasí neexistuje, každé počasí je pěkné. Er bestaat geen slecht weer, elk weer is goed


  

Vše o lásce, nenávisti, vůni a doteku. Alles over liefde, haat, reuk en tast


  

Jezděte pomalu, jezděte bezpečně. Beweeg langzaam, rij veilig


  

Jak popsat lidi kolem sebe. Hoe beschrijf je de mensen om je heen


  

  

  

Nepracujte příliš tvrdě. Odpočiňte si, naučte se slovíčka o práci. Werk niet te hard. Rust even uit, leer woorden over werk


  

Ochraňujte přírodu, svou matku!. Bescherm moeder natuur!


  

Je velmi důležité mít nyní dobré povolání. Mohl byste být profesionál bez znalostí cizích jazyků? Těžko!. Tegenwoordig is het erg belangrijk om een goede baan te hebben. Kan je een goede baan krijgen zonder dat je je talen spreekt?


  

Matka, otec, příbuzní. Rodina je ta nejdůležitější věc života. Moeder, vader, familie. Familie is het belangrijkste in je leven.


  

Poznejte zázraky přírody kolem nás. Vše o rostlinách: stromy, květiny, keře. Leer alles over de wondere wereld die ons omringd. Alles over het plantenrijk: bomen, bloemen en struiken


  


  

  

  

  

  

Pobavte se. Vše o fotbalu, šachu a sbírkách kartiček. Maak plezier. Alles over voetbal, schaken en verzamelen.


  

Všechno o škole, vysoké a univerzitě. Alles over school, hogere school, universiteit


  

Druhý díl naší slavné lekce o procesech vzdělávání. Deel 2 van onze fameuze les over onderwijs


  

Jaký by byl Váš život bez umění? Jen prázdná schránka. Wat zou het leven zijn zonder kunst? Een lege huls


  

  

Jak říct doktorovi o vašich bolestech hlavy. Hoe vertel je de dokter over je hoofdpijn


  

Poznejte svět, ve kterém žijete. Ken de wereld waarin je leeft


  

Život je krátký. Zjistěte vše o jeho etapách od narození do smrti. Het leven is kort. Leer alles over de verschillende levensfasen, van geboorte tot de dood


  

Kočky a psi. Ptáci a ryby. Vše o zvířatech. Katten en honden. Vogels en vissen. Alles over dieren.