Auto - Auto

Jste v cizině a chcete si vypůjčit auto? Měli byste vědět, kde má volant.. Ben je in het buitenland en wil je een auto huren? Je moet wel weten waar het stuur zit

λόγια

      

Barvy - Kleuren

Vše o červené, bílé a modré. Alles over rood, wit en blauw

λόγια

      

Budovy, organizace - Gebouwen, Organisaties

Kostely, divadla, vlaková nádraží, obchody. Kerken, theaters, stations, winkels

λόγια

      

Čas 1 - Tijd 1

Čas utíká! Žádný čas na lelkování! Naučte se něco nového o času právě teď s Internet Polyglotem!. De klok tikt! Geen tijd om stil te staan! Leer nu alles over de tijd met Internet Polyglot!

λόγια

      

Čas 2 - Tijd 2

Neplýtvejte časem! Naučte se nová slovíčka. Verspeel geen tijd! Leer nieuwe woorden

λόγια

      

Části lidského těla - Het menselijk lichaam

Tělo je schránka duše. Poznejte nohy, ruce, uši. Het lichaam is het huis van de ziel. Leer alles over benen, armen en oren

λόγια

      

Čísla - Getallen

Jedna, dva, tři... miliony, miliardy. Een, twee, drie… Miljoenen, miljarden

λόγια


      

Jídlo, restaurace, kuchyně 1 - Eten, Restaurants, Keuken 1

Lekce k sežrání. Všechno o Vašich oblíbených lahůdkách.. Lekkere les. Alles over je favoriete lekkernijen

λόγια

      

Jídlo, restaurace, kuchyně 2 - Eten, Restaurants, Keuken 2

Pokračování lekce k sežrání.. Lekkere les deel twee

λόγια
      

Města, ulice, doprava - Stad, Straten, Vervoer

Neztraťte se ve velkoměstě. Zeptejte se, jak dojít k opeře. Verdwaal niet in de grote stad. Vraag de weg naar de opera

λόγια

      

Míry, měření - Maten, Afmetingen

Máte raději palce, nebo centimetry?. Heb je liever inches of centimeters? Gebruik je het metrisch systeem al?

λόγια

      

Náboženství, politika, armáda, věda - Religie, Politiek, Krijgsmacht, Wetenschap

Nemiňte naši vůbec nejvážnější lekci ze všech! Milujte se, neválčete!. Mis onze belangrijkste les niet! Make love not war!

λόγια

      

Nástroje - Gereedschap

Zjistěte, co byste měli použít na čištění, opravu, zahradničení. Weet welk gereedschap te gebruiken om iets schoon te maken, te repareren, om te tuinieren

λόγια

      

Oblečení 1 - Kleding 1

Všechno, co si oblékáte, abyste vypadali dobře a bylo Vám teplo. Alles over wat je aantrekt om er mooi uit te zien en warm te blijven

λόγια


      

Peníze, nakupování - Geld, Winkelen

Nevynechejte tuto lekci. Naučte se, jak počítat peníze. Mis deze les niet. Leer je geld te tellen

λόγια

      

Počasí - Weer

Špatné počasí neexistuje, každé počasí je pěkné. Er bestaat geen slecht weer, elk weer is goed

λόγια

      

Pocity, smysly - Gevoel, Zintuigen

Vše o lásce, nenávisti, vůni a doteku. Alles over liefde, haat, reuk en tast

λόγια

      

Pohyb, směry - Beweging, Richtingen

Jezděte pomalu, jezděte bezpečně. Beweeg langzaam, rij veilig

λόγια

      

Popis člověka 1 - Menselijke trekken 1

Jak popsat lidi kolem sebe. Hoe beschrijf je de mensen om je heen

λόγια      

Práce, podnikání, kancelář - Werk, Zaken, Kantoor

Nepracujte příliš tvrdě. Odpočiňte si, naučte se slovíčka o práci. Werk niet te hard. Rust even uit, leer woorden over werk

λόγια

      

Příroda - Natuur

Ochraňujte přírodu, svou matku!. Bescherm moeder natuur!

λόγια

      

Profese - Beroep

Je velmi důležité mít nyní dobré povolání. Mohl byste být profesionál bez znalostí cizích jazyků? Těžko!. Tegenwoordig is het erg belangrijk om een goede baan te hebben. Kan je een goede baan krijgen zonder dat je je talen spreekt?

λόγια

      

Rodina - Familie

Matka, otec, příbuzní. Rodina je ta nejdůležitější věc života. Moeder, vader, familie. Familie is het belangrijkste in je leven.

λόγια

      

Rostliny - Planten

Poznejte zázraky přírody kolem nás. Vše o rostlinách: stromy, květiny, keře. Leer alles over de wondere wereld die ons omringd. Alles over het plantenrijk: bomen, bloemen en struiken

λόγια


      

Sporty, hry, koníčky - Sport, Spel, Hobby

Pobavte se. Vše o fotbalu, šachu a sbírkách kartiček. Maak plezier. Alles over voetbal, schaken en verzamelen.

λόγια

      

Vzdělání 1 - Onderwijs 1

Všechno o škole, vysoké a univerzitě. Alles over school, hogere school, universiteit

λόγια

      

Vzdělání 2 - Onderwijs 2

Druhý díl naší slavné lekce o procesech vzdělávání. Deel 2 van onze fameuze les over onderwijs

λόγια

      

Zábava, umění, hudba - Vermaak, Kunst, Muziek

Jaký by byl Váš život bez umění? Jen prázdná schránka. Wat zou het leven zijn zonder kunst? Een lege huls

λόγια


      

Zdraví, medicína, hygiena - Gezondheid, Geneeskunde, Hygiëne

Jak říct doktorovi o vašich bolestech hlavy. Hoe vertel je de dokter over je hoofdpijn

λόγια

      

Zeměpis: Země, města,.. - Geografie: Landen, Steden…

Poznejte svět, ve kterém žijete. Ken de wereld waarin je leeft

λόγια

      

Život, Stáří - Het leven, Leeftijd

Život je krátký. Zjistěte vše o jeho etapách od narození do smrti. Het leven is kort. Leer alles over de verschillende levensfasen, van geboorte tot de dood

λόγια

      

Zvířata - Dieren

Kočky a psi. Ptáci a ryby. Vše o zvířatech. Katten en honden. Vogels en vissen. Alles over dieren.

λόγια

Languages: Τσεχικά , Ολλανδικά , more...
Μαθήματα : Τσεχικά -Ολλανδικά , more...