பதிலிடு பெயர்கள், இணைப்புச் சொற்கள், முன்னுருபுகள் - Pronombres, Conjunción, Preposiciones65 words

0 0
Γλώσσα λέξης : Tamil
Γλώσσα μεταφράσεων : Spanish
Word Translation
   0 0 (இது)மட்டுமல்லாமல் ... (அதுவும்) கூட    no sólo... sino...
   0 0 அடியில்    debajo
   0 0 அதேபோல    lo mismo que
   0 0 அதோடு சேர்த்து    además
   0 0 அனைவரும்    todos
   0 0 அருகில்    cerca de
   0 0 அல்லது    cada
   0 0 அவர்    él
   0 0 அவள்    ella
   0 0 அவ்ர்கள்    ellos
   0 0 அவ்வாறே    asimismo
   0 0 ஆனால்    pero
   0 0 இடையில்    entre
   0 0 இரண்டும் ... மேலும்    ambos…y
   0 0 இருந்த போதிலும்    a pesar de
   0 0 இருந்து    de
   0 0 இல்    en
   0 0 இல்லாமல்    sin
   0 0 உடன்    con
   0 0 உட்புறம்    dentro de
   0 0 எங்கு    adónde
   0 0 எங்கே    dónde
   0 0 எதிராக    en contra de
   0 0 எனவே    por eso
   0 0 எனில்    si
   0 0 என்ன    qué
   0 0 எப்படி    cómo
   0 0 எப்போது    cuando
   0 0 எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக    además
   0 0 ஏதாவது    algo
   0 0 ஏனெனில்    porque
   0 0 ஏன்    por qué
   0 0 ஒவ்வொருவரும்    todos
   0 0 க்கு    por
   0 0 க்கு    a
   0 0 சமயத்தில்    mientras
   0 0 சுற்றிலும்    alrededor de
   0 0 தொடங்கி    desde
   0 0 நான்    yo
   0 0 நாம்    nosotros
   0 0 நீ   
   0 0 நோக்கி    hacia
   0 0 பக்கத்தில்    al lado (de)
   0 0 படி    según
   0 0 பற்றி    sobre
   0 0 பின்னால்    detrás de
   0 0 பிறகு    después de
   0 0 பொருட்டு    para
   0 0 போது    durante
   0 0 மத்தியில்    entre
   0 0 மற்றும்    y
   0 0 மீண்டும்    de nuevo
   0 0 மீது    en
   0 0 முன்    delante de
   0 0 மூலம்    a través de
   0 0 மேலும்    más aún
   0 0 மேலும்    también
   0 0 மேலும் ஒரு விஷயம்    otra cosa más
   0 0 மேல்    encima de
   0 0 யாருடைய    de quién
   0 0 யாரோ ஒருவர்    alguien
   0 0 யார்    quién
   0 0 வரைக்கும்    hasta
   0 0 வெறும்    sólo
   0 0 வெளியே    fuera de
Languages: Tamil, Ισπανικά , more...
Μαθήματα : Tamil-Ισπανικά , more...