பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 1 - Forskjellige verb 1Γλώσσα λέξης : Tamil
Γλώσσα μεταφράσεων : Norwegian