இயக்கம், திசைகள் - Μετακίνηση, οδηγίες

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். μετακινηθείτε αργά, οδηγείτε με ασφάλεια.

Γλώσσα λέξης : Tamil
Γλώσσα μεταφράσεων : Greek

Μαθήματα

Tamil-Ελληνικά , more