இயக்கம், திசைகள் - 運動, 方向

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். 慢慢地移動, 安全地駕駛

Γλώσσα λέξης : Tamil
Γλώσσα μεταφράσεων : Chinese

Μαθήματα

Tamil-Κινεζικά , more