பதிலிடு பெயர்கள், இணைப்புச் சொற்கள், முன்னுருபுகள் - Займеннікі, злучнікі, прыназоўнікі


Usage Examples, Essays
Γλώσσα λέξης : Tamil
Γλώσσα μεταφράσεων : Belarusian
65 words
Word  ·  Translation
(இது)மட்டுமல்லாமல் ... (அதுவும்) கூட  ·  ня толькі… але і  

அடியில்  ·  пад  

அதேபோல  ·  таксама як  

அதோடு சேர்த்து  ·  у дадатак  

அனைவரும்  ·  усе  

அருகில்  ·  каля  

அல்லது  ·  той або другі  

அவர்  ·  ён  

அவள்  ·  яна  

அவ்ர்கள்  ·  яны  

அவ்வாறே  ·  таксама  

ஆனால்  ·  але  

இடையில்  ·  паміж  

இரண்டும் ... மேலும்  ·  як… так і  

இருந்த போதிலும்  ·  нягледзячы на  

இருந்து  ·  ад  

இல்  ·  у  

இல்லாமல்  ·  без  

உடன்  ·  з  

உட்புறம்  ·  знутры  

எங்கு  ·  куды  

எங்கே  ·  дзе  

எதிராக  ·  супраць  

எனவே  ·  таму што  

எனில்  ·  калі  

என்ன  ·  што  

எப்படி  ·  як  

எப்போது  ·  калі  

எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக  ·  акрамя таго  

ஏதாவது  ·  штосьці  

ஏனெனில்  ·  таму што  

ஏன்  ·  чаму  

ஒவ்வொருவரும்  ·  кожны  

க்கு  ·  для  

க்கு  ·  да  

சமயத்தில்  ·  пакуль  

சுற்றிலும்  ·  вакол  

தொடங்கி  ·  з  

நான்  ·  я  

நாம்  ·  мы  

நீ  ·  вы  

நோக்கி  ·  да  

பக்கத்தில்  ·  каля  

படி  ·  у адпаведнасці  

பற்றி  ·  пра  

பின்னால்  ·  за  

பிறகு  ·  пасля  

பொருட்டு  ·  для таго каб  

போது  ·  напрацягу  

மத்தியில்  ·  паміж  

மற்றும்  ·  і  

மீண்டும்  ·  зноў  

மீது  ·  на  

முன்  ·  перад  

மூலம்  ·  скрозь  

மேலும்  ·  звыш таго  

மேலும்  ·  таксама  

மேலும் ஒரு விஷயம்  ·  і яшчэ  

மேல்  ·  у версе  

யாருடைய  ·  чый  

யாரோ ஒருவர்  ·  хтосьці  

யார்  ·  хто  

வரைக்கும்  ·  да  

வெறும்  ·  толькі  

வெளியே  ·  звонку  

Essays

பதிலிடு பெயர்கள், இணைப்புச் சொற்கள், முன்னுருபுகள் (Tamil)


Займеннікі, злучнікі, прыназоўнікі (Λευκορωσίκα )