Hulka - 자연

Dumisha hulka, mamako!. 우리의 어머니인 자연을 보호합시다!

Γλώσσα λέξης : Swahili
Γλώσσα μεταφράσεων : Korean


Word >> Translation

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0