ضمائر، حروف ربط و حروف اضافه - Conjugationes, Praepositiones60 words

0 0
Γλώσσα λέξης : Farsi
Γλώσσα μεταφράσεων : Latin
Word Translation
      0 0 آنها ei
      0 0 از quoniam
      0 0 از ex
      0 0 از طریق per
      0 0 اما sed
      0 0 او ea
      0 0 او is
      0 0 اگر si
      0 0 با cum
      0 0 بدون sine
      0 0 برای ob
      0 0 بنابراین ita
      0 0 به ad
      0 0 به سمت versum
      0 0 به همین شکل quoque
      0 0 به کجا quo
      0 0 بین inter
      0 0 تا donec
      0 0 تحت sub
      0 0 جایی که ubi
      0 0 خارج از extra
      0 0 داخل intra
      0 0 در per
      0 0 در in
      0 0 در اطراف circum
      0 0 در بالای insuper
      0 0 در برابر contra
      0 0 در حالی که dum
      0 0 در مقابل apud
      0 0 در میان inter
      0 0 در کنار iuxtim
      0 0 درباره pro
      0 0 دوباره iterum
      0 0 روی in
      0 0 شما te
      0 0 طبق ex
      0 0 علاوه بر insuper
      0 0 علاوه بر این ceterum
      0 0 فقط solummodo
      0 0 ما id
      0 0 مال چه کسی quoius
      0 0 من ego
      0 0 نزدیک prope
      0 0 هر دوی ...و... et … et
      0 0 همه cunctus
      0 0 همه omnis
      0 0 همچنین quoque
      0 0 و et
      0 0 وقتی که quom
      0 0 پس از post
      0 0 پشت سر post
      0 0 چرا cur
      0 0 چه quis
      0 0 چه کسی qui
      0 0 چون quod
      0 0 چگونه qui
      0 0 چیزی quisquod
      0 0 کسی quisquam
      0 0 گذشته از هرچیزی super omnia
      0 0 یا quam
Languages: Farsi, Λατινικά , more...
Μαθήματα : Farsi-Λατινικά , more...