صفات گوناگون - Adposita Varia24 words

0 0
Γλώσσα λέξης : Farsi
Γλώσσα μεταφράσεων : Latin
Word Translation
      0 0 آخرین ultu
      0 0 آخرین postremmus
      0 0 آزاد liberus
      0 0 بد malus
      0 0 بعدی proxu
      0 0 بی صدا tacitus
      0 0 بی فایده irritus
      0 0 تنها solus
      0 0 جدید novus
      0 0 خالی inanis
      0 0 دیگر alius
      0 0 ساده simplex
      0 0 عظیم ingens
      0 0 معمول solitus
      0 0 معمولی communis
      0 0 مفید utilis
      0 0 همه universus
      0 0 وحشتناک horrendus
      0 0 ویژه quaesitus
      0 0 پر plenus
      0 0 پر سر و صدا sonorus
      0 0 کامل perfectus
      0 0 کامل integer
      0 0 یکسان totidem
Languages: Farsi, Λατινικά , more...
Μαθήματα : Farsi-Λατινικά , more...