زندگی، عمر - Vita, Aevus

زندگی کوتاه است. درباره تمام مراحل زندگی از تولد تا مرگ بیاموزید.

15 words

0 0
Γλώσσα λέξης : Farsi
Γλώσσα μεταφράσεων : Latin
Word Translation
      0 0 باروری fertilitas
      0 0 بچه infatulus
      0 0 تولد natura
      0 0 جوان juvenis
      0 0 روز تولد natal
      0 0 زایمان gignere
      0 0 زنده vivus
      0 0 زندگی vita
      0 0 زندگی کردن vivere
      0 0 سن aevus
      0 0 متولد شدن nate esse
      0 0 مردن morior
      0 0 مرده mortuus
      0 0 پیر vetus
      0 0 پیرشدن vetero
Languages: Farsi, Λατινικά , more...
Μαθήματα : Farsi-Λατινικά , more...