فعل‌های گوناگون 2 - Různá slovesa 266 words

0 0
Γλώσσα λέξης : Farsi
Γλώσσα μεταφράσεων : Czech
Word Translation
      0 0 آرزو داشتن    přát si
      0 0 آزاد کردن    uvolnit
      0 0 آزردن    zlobit
      0 0 اتفاق افتادن    konat se
      0 0 اجازه دادن    nechat
      0 0 اخم کردن    mračit se
      0 0 از دست دادن    ztratit
      0 0 استراحت کردن    odpočinout si
      0 0 اسیر کردن    zachytit
      0 0 اشتباه کردن    chybovat
      0 0 انداختن    snížit
      0 0 ایجاد کردن    vytvořit
      0 0 باز کردن    rozšířit
      0 0 باور کردن    věřit
      0 0 به خاطر آوردن    vzpomenout si
      0 0 بیدار شدن    vzbudit se
      0 0 ترغیب کردن    přemluvit
      0 0 تغییر دادن    změnit
      0 0 تند تند حرف زدن    klábosit
      0 0 توانستن    moct
      0 0 توضیح دادن    vysvětlit
      0 0 تکرار کردن    opakovat
      0 0 جدا کردن    oddělit
      0 0 حذف کردن    odstranit
      0 0 خالی کردن    vyprázdnit se
      0 0 خسته کردن    nudit
      0 0 خشک کردن    sušit
      0 0 خم شدن    ohnout
      0 0 خواستن    chtít
      0 0 دانستن    vědět
      0 0 دزدیدن    ukrást
      0 0 دعوا کردن    bojovat
      0 0 دعوت کردن    pozvat
      0 0 دمیدن    foukat
      0 0 دنباله روی کردن    následovat
      0 0 روان صحبت کردن    mluvit plynule
      0 0 زدن    bít
      0 0 سرپیچی کردن    neřídit se
      0 0 شستن    mýt
      0 0 شوخی کردن    dělat si legraci
      0 0 شکایت کردن    stěžovat si
      0 0 شکستن    lámat
      0 0 ضمیمه کردن    připojit
      0 0 عادت کردن    zvyknout si na
      0 0 غرق شدن    potopit
      0 0 فریب دادن    klamat
      0 0 قول دادن    slíbit
      0 0 لرزیدن    třást
      0 0 محافظت کردن    chránit
      0 0 مزاحم شدن    rušit
      0 0 معنی دادن    znamenat
      0 0 ملاقات کردن    potkat
      0 0 ممنوع کردن    zakázat
      0 0 موفق شدن    následovat
      0 0 نجات دادن    zachránit
      0 0 نگران چیزی بودن    dělat si starosti o
      0 0 پاره کردن    roztrhat
      0 0 پاسخ دادن    odpovědět
      0 0 پاک کردن    stírat
      0 0 پر کردن    vyplnit
      0 0 پس دادن    vrátit
      0 0 پیروی کردن    dodržovat
      0 0 پیچ را باز یا بسته کردن    našroubovat
      0 0 پیچ چیزی را باز کردن    vyšroubovat
      0 0 کسل بودن    nudit se
      0 0 کنترل کردن    kontrolovat
Languages: Farsi, Τσεχικά , more...
Μαθήματα : Farsi-Τσεχικά , more...