قیدهای گوناگون 2 - Různá příslovce 250 words

0 0
Γλώσσα λέξης : Farsi
Γλώσσα μεταφράσεων : Czech
Word Translation
      0 0 اخیراً    nedávno
      0 0 اکنون    teď
      0 0 اگر چه    ačkoliv
      0 0 با این وجود    nicméně
      0 0 با صبر و حوصله    trpělivě
      0 0 بالأخره    nakonec
      0 0 بدتر    hůře
      0 0 بعدی    další
      0 0 به آرامی    pomalu
      0 0 به جای …    na místo toho
      0 0 به سرعت    rychle
      0 0 به سرعت    rychle
      0 0 به سمت راست    vpravo
      0 0 به سمت چپ    vlevo
      0 0 به طور جدی    vážně
      0 0 به طور طبیعی    přirozeně
      0 0 به طور مناسب    správně
      0 0 بهتر    lépe
      0 0 بی سر و صدا    tiše
      0 0 بیرون    vně
      0 0 بیشتر    více
      0 0 حتماً    určitě
      0 0 حتی    dokonce
      0 0 حتی اگر    dokonce když
      0 0 حداقل    alespoň
      0 0 خوشبختانه    naštěstí
      0 0 دائماً    neustále
      0 0 داوطلبانه    dobrovolně
      0 0 در ابتدا    nejdříve
      0 0 در جای دیگر    jinde
      0 0 در واقع    vskutku
      0 0 درون    uvnitř
      0 0 دور    daleko
      0 0 دیر    pozdě
      0 0 دیوانه وار    bláznivě
      0 0 روان    plynule
      0 0 زود    brzy
      0 0 شخصاً    osobně
      0 0 قبل از    před
      0 0 محتاطانه    chytře
      0 0 مخصوصاً    zvláště
      0 0 مستقیماً    rovně
      0 0 همان اندازه    tolik
      0 0 هیچ جا    nikde
      0 0 پر سر و صدا    hlasitě
      0 0 پس از    po
      0 0 پیش از این   
      0 0 کاملاً    plně
      0 0 کمتر    méně
      0 0 یک جایی    kdesi
Languages: Farsi, Τσεχικά , more...
Μαθήματα : Farsi-Τσεχικά , more...