Време - آب‌وهوا

Няма нищо по-хубаво от лошото време. آب‌وهوای بد وجود ندارد. همه آب‌وهوا‌ها خوب هستند.

wörter

      

Време 1 - زمان 1

Времето бърза! Не се бавете! Научете всичко за времето заедно с Интернет Полиглот!. ثانیه‌ها می‌گذرند! وقتی برای تلف کردن نیست. هم اکنون می توانید با اینترنت پلی‌گلات درباره زمان بیاموزید.

wörter

      

Време 2 - زمان 2

Не губете време! Учете нови думи. وقت خود را هدر ندهید! کلمات جدید را بیاموزید

wörter

      

География: страни, градове… - جغرافیا

Опознай светът, в който живееш. کشورها، شهرها...

wörter

      

Град, улица, транспорт - شهر، خیابان‌ها، ترابری

Внимавайте да не се загубите в големия град. Научете да попитате правилно как да стигнете до операта. در یک شهر بزرگ راه خود را گم نکنید. نحوه پرسیدن آدرس سالن اپرا

wörter

      

Движение, посоки - حرکت، جهت‌ها

Карай бавно- стигни жив!. به آرامی حرکت کنید، ایمن برانید.

wörter

      

Животните - حیوانات

Котки и кучета. Птици и риби. В света на животните.. سگ‌ها و گربه‌ها. پرندگان و ماهیان. همه چیز درباره حیوانات

wörter

      

Животът, Възрастта - زندگی، عمر

Животът е кратък. Научете всичко за неговите етапи от рождението до смъртта. زندگی کوتاه است. درباره تمام مراحل زندگی از تولد تا مرگ بیاموزید

wörter

      

Здраве, медицина, хигиена - سلامتی، دارو، بهداشت

Как да кажем на доктора, че имаме главоболие. چگونه به دکتر درباره سردرد خود توضیح بدهیم

wörter

      

Инструменти - ابزار

Какво да използваме за почистване, ремонт, работа в градината. بدانید از چه چیزهایی باید برای تمیز کردن، تعمیر و باغبانی استفاده کنید

wörter

      

Кола - ماشین

Намирате се в чужбина и искате да си вземете кола под наем? Много е важно да знаете къде й е кормилото. آیا شما در یک کشور خارجی هستید و می خواهید یک ماشین کرایه کنید؟ شما باید بدانید که فرمان در کدام سمت قرار دارد

wörter
      

Мерки, измервания - مقیاس و اندازه گیری

Какво предпочитате - инчове или сантиметри? Десетична мерна система ли използвате?. شما اینچ را ترجیح می دهید یا سانتی متر را؟ آیا هنوز از سیستم متریک استفاده می‌کنید؟

wörter


      

Облекло 1 - پوشاک 1

Всичко за топлите дрехи и естетичния вид. همه چیز درباره آنچه شما باید بر تن کنید تا شیک باشید و گرم بمانید

wörter


      

Образование 1 - آموزش و پرورش 1

Всичко за училището, института, университета. همه چیز درباره مدرسه، کالج و دانشگاه

wörter

      

Образование 2 - آموزش و پرورش 2

Част Втора на известния ни урок за образователните процеси. بخش دوم از درس آشنای ما درباره روند آموزش و پرورش

wörter

      

Пари, покупки - پول، خرید کردن

Не пропускайте този урок. Научете се да броите парите. این درس را از دست ندهید. نحوه شمردن پول را بیاموزید

wörter

      

Поздрави, молби, обръщения, сбогувания - احوال پرسی، تقاضا کردن، خوش‌آمدگویی و خداحافظی

Научете се да общувате с хората. چگونه با دیگران ارتباط برقرار کنیم

wörter

      

Природа - طبیعت

Пазете природата, Вашата майка!. از طبیعت حفاظت کنید؛ چرا که مادر شماست.

wörter

      

Професия - شغل

В наши дни е много важно да имаш добра професия. Но можете ли да сте професионалист без да знаете чужди езици? Едва ли.. امروزه داشتن یک شغل خوب بسیار مهم است. آیا می توان بدون تسلط داشتن به یک زبان خارجی یک حرفه ای بود؟ به سختی!

wörter

      

Работа, бизнес, офис - کار، تجارت، اداره

Не ставай работохолик. Спри, почини си, научи думи за работата. زیاد سخت کار نکنید. استراحت کنید و درباره کار کلمه‌های جدید بیاموزید

wörter

      

Развлечение, изкуство, музика - سرگرمی، هنر، موسیقی

Какво би бил животът ни без изкуство? Празна черупка на мида. زندگی ما بدون هنر چگونه می شد؟ یک پوسته تو خالی

wörter


      

Растенията - گیاهان

Изучете чудесата на природата, които ни заобкалят. Всичко за растенията: дървета, цветя, храсти.. درباره شگفتی‌های طبیعت اطرافمان بیاموزید. همه چیز درباره گیاهان: درختان، گل‌ها و بوته‌ها

wörter

      

Религия, политика, армия, наука - مذهب، سیاست، ارتش، علوم

Не пропускайте най-сериозния ни урок. Правете любов, а не война!. مهم ترین درس ما را فراموش نکنید: سعی کنید عشق ایجاد کنید نه اینکه جنگ راه بیندازید!

wörter

      

Сгради, организации - ساختمان‌ها و سازمان‌ها

Църкви, театри, гари, магазини. کلیساها، تئاترها، ایستگاه‌های قطار، مغازه‌ها

wörter

      

Семейство - خانواده

Майка, баща, роднини. Семейството е най-святото в живота.. مادر، پدر، بستگان. خانواده در زندگی مهم‌ترین چیز است

wörter

      

Спорт, игра, хоби - ورزش ، بازی، سرگرمی

Починете си и се забавлявайте! Всичко за футбола, шаха и колекционирането на кибритени клечки. کمی تفریح کنید. همه چیز درباره فوتبال، شطرنج و جمع‌آوری قوطی کبریت

wörter


      

Цветове - رنگ‌ها

Всеки ловец знае къде се крие фазанът. همه چیز درباره قرمز، سفید و آبی

wörter

      

Цифри - اعداد

Едно, две, три... Милион, милиард. یک، دو، سه... میلیون، بیلیون

wörter

      

Частите на тялото - اعضای بدن انسان

Лицето е огледало на душата. Всичко за ръцете, краката и ушите.. بدن مانند ظرفی برای روح است. درباره پاها، بازوها و گوش‌ها بیاموزید

wörter

      

Човешките качества 1 - صفات انسان‌ها 1

Как да характеризираме хората около нас. چگونه اطرافیان خود را توصیف کنید

wörter


      

Чувствата, осезанията - احساسات و عواطف

Всичко за любовта и омразата, обоняние и осезание. همه چیز درباره عشق و نفرت، بوییدن و لمس کردن

wörter

      

Ядене, ресторанти, кухня 1 - غذاها، رستوران‌ها و آشپزخانه 1

Вкусен урок. Всичко за Вашите любими деликатеси. درس خوشمزه. همه چیز درباره شیرینی‌های کوچک خوشمزه موردعلاقه شما

wörter

      

Ядене, ресторанти, кухня 2 - غذاها، رستوران‌ها و آشپزخانه 2

Вкусен урок. Част втора. بخش دوم از درس خوشمزه

wörter

Languages: Bulgarisch, Farsi, more...
Lektionen: Bulgarisch-Farsi, more...