பதிலிடு பெயர்கள், இணைப்புச் சொற்கள், முன்னுருபுகள் - És akkor néhány kiegészítés: névmások, kötőszavak és névelők65 words

0 0
Wort Sprache: Tamil
Übersetzung Sprache: Hungarian
Word Translation
   0 0 (இது)மட்டுமல்லாமல் ... (அதுவும்) கூட    nem csak..hanem
   0 0 அடியில்    alatt
   0 0 அதேபோல    szintén
   0 0 அதோடு சேர்த்து    ráadásul
   0 0 அனைவரும்    mind
   0 0 அருகில்    közel
   0 0 அல்லது    akárki
   0 0 அவர்    ő
   0 0 அவள்    ő
   0 0 அவ்ர்கள்    ők
   0 0 அவ்வாறே    ugyanúgy
   0 0 ஆனால்    de
   0 0 இடையில்    között
   0 0 இரண்டும் ... மேலும்    mindkettő ... És
   0 0 இருந்த போதிலும்    ellenére
   0 0 இருந்து    ból
   0 0 இல்    ban
   0 0 இல்லாமல்    nélkül
   0 0 உடன்    val
   0 0 உட்புறம்    benne
   0 0 எங்கு    hova
   0 0 எங்கே    hol
   0 0 எதிராக    ellen
   0 0 எனவே    ezért
   0 0 எனில்    ha
   0 0 என்ன    mi
   0 0 எப்படி    hogyan
   0 0 எப்போது    mikor
   0 0 எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக    mindenek felett
   0 0 ஏதாவது    valami
   0 0 ஏனெனில்    mert
   0 0 ஏன்    miért
   0 0 ஒவ்வொருவரும்    mindenki
   0 0 க்கு    ért
   0 0 க்கு    hoz
   0 0 சமயத்தில்    amig
   0 0 சுற்றிலும்    körül
   0 0 தொடங்கி    amióta
   0 0 நான்    én
   0 0 நாம்    mi
   0 0 நீ    te
   0 0 நோக்கி    felé
   0 0 பக்கத்தில்    mellett
   0 0 படி    szerint
   0 0 பற்றி    ról
   0 0 பின்னால்    mögött
   0 0 பிறகு    után
   0 0 பொருட்டு    ahhoz hogy
   0 0 போது    közben
   0 0 மத்தியில்    között
   0 0 மற்றும்    és
   0 0 மீண்டும்    újra
   0 0 மீது    on
   0 0 முன்    előtt
   0 0 மூலம்    keresztül
   0 0 மேலும்    ráadásul
   0 0 மேலும்    is
   0 0 மேலும் ஒரு விஷயம்    még egy dolog
   0 0 மேல்    tetején
   0 0 யாருடைய    kié
   0 0 யாரோ ஒருவர்    valaki
   0 0 யார்    ki
   0 0 வரைக்கும்    ameddig
   0 0 வெறும்    csak
   0 0 வெளியே    kívül
Languages: Tamil, Ungarisch, more...
Lektionen: Tamil-Ungarisch, more...