பல்வேறு வினையடைகள் 1 - Divers Adverbes 148 words

0 0
Wort Sprache: Tamil
Übersetzung Sprache: French
Word Translation
   0 0 (அதைக்) காட்டிலும்    plutôt
   0 0 அங்கே   
   0 0 அடிக்கடி    souvent
   0 0 அதிகமாக    encore
   0 0 அது இருக்கட்டும் ...    Au fait ...
   0 0 அநேகமாக    peut-être
   0 0 அநேகமாக ... போலும்    peut-être
   0 0 அப்பொழுது    alors
   0 0 அரிதாக    rarement
   0 0 அறவே    du tout
   0 0 ஆகையால்    alors
   0 0 இங்கே    ici
   0 0 இன்னும்    encore
   0 0 உண்மையிலேயே    vraiment
   0 0 உறுதியாக    certainement
   0 0 எங்கே   
   0 0 எத்தனை    combien (de)
   0 0 என்ன    que
   0 0 எப்படி    comment
   0 0 எப்பொழுதும்    toujours
   0 0 எவ்வளவு    combien (de)
   0 0 ஏனெனில்    parce que
   0 0 ஏன்    pourquoi
   0 0 ஒன்றாக    ensemble
   0 0 ஒருபோதும் இல்லை    jamais
   0 0 ஒரே ஒரு    seulement
   0 0 கிட்டத்தட்ட    presque
   0 0 கூட    aussi
   0 0 சிறிது    un peu
   0 0 சில வேளைகளில்    quelquefois
   0 0 தலைகீழாக    à l`envers
   0 0 நடுவில்    du milieu
   0 0 நன்கு    bien
   0 0 நிச்சயமாக    certainement
   0 0 நிறைய    beaucoup
   0 0 பொதுவாக    généralement
   0 0 போதுமான    assez
   0 0 மிகப் பல    trop (de)
   0 0 மிகவும்    très
   0 0 மிகவும்    assez
   0 0 மிகுதியாக    trop (de)
   0 0 மீண்டும்    encore
   0 0 முன்னாள்    autrefois
   0 0 மேலும்    aussi
   0 0 மோசமாக    mal
   0 0 யார்    qui
   0 0 வலது பக்கம் வெளியே    à l`endroit
   0 0 வழக்கமாக    d`habitude
Languages: Tamil, Französisch, more...
Lektionen: Tamil-Französisch, more...