இயக்கம், திசைகள் - 運動, 方向

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். 慢慢地移動, 安全地駕駛

Wort Sprache: Tamil
Übersetzung Sprache: Chinese

Languages

Tamil, Chinesisch, more

Lektionen

Tamil-Chinesisch, more