قید‌های گوناگون 1 - Різні прислівники 148 words

0 0
Wort Sprache: Farsi
Übersetzung Sprache: Ukrainian
Word Translation (transliteration: on off )
      0 0 آنجا    там (tam)
      0 0 البته    звичайно (zvychajno)
      0 0 اینجا    тут (tut)
      0 0 با هم    разом (razom)
      0 0 بد    погано (pohano)
      0 0 بسیار    багато (bahato)
      0 0 بسیار    дуже (duzhe)
      0 0 بعضی وقتها    іноді (іnodі)
      0 0 بنابراین    отже (otzhe)
      0 0 به ندرت    рідко (rіdko)
      0 0 به هر حال...    до речі ... (do rechі ...)
      0 0 بیشتر    ще (shche)
      0 0 تاحدودی    вірніше (vіrnіshe)
      0 0 تعداد خیلی زیاد    занадто багато (zanadto bahato)
      0 0 تقریباً    майже (majzhe)
      0 0 تنها    тільки (tіl'ky)
      0 0 جایی که    де (de)
      0 0 خوب    добре (dobre)
      0 0 در میان    посередині (poseredynі)
      0 0 دوباره    ще (shche)
      0 0 سپس    тоді (todі)
      0 0 شاید    може бути (mozhe buty)
      0 0 عموماً    в основному (v osnovnomu)
      0 0 غالباً    часто (chasto)
      0 0 قبلاً    у минулому (u mynulomu)
      0 0 لباسی که پشت و رو نیست    навиворіт (navyvorіt)
      0 0 مسلماً    звичайно (zvychajno)
      0 0 معمولاً    звичайно (zvychajno)
      0 0 مقدار خیلی زیاد    занадто багато (zanadto bahato)
      0 0 ممکن است    можливо (mozhlyvo)
      0 0 هرگز    ніколи (nіkoly)
      0 0 هم    теж (tezh)
      0 0 همچنین    теж (tezh)
      0 0 همیشه    завжди (zavzhdy)
      0 0 هنوز    ще (shche)
      0 0 وارونه    догори ногами (dohory nohamy)
      0 0 واقعا    насправді (naspravdі)
      0 0 چرا    чому (chomu)
      0 0 چقدر    скільки (skіl'ky)
      0 0 چند تا    скільки (skіl'ky)
      0 0 چه    що (shcho)
      0 0 چه کسی    хто (khto)
      0 0 چون    тому що (tomu shcho)
      0 0 چگونه    як (jak)
      0 0 کافی    досить (dosyt')
      0 0 کاملاً    досить (dosyt')
      0 0 کلاً    взагалі (vzahalі)
      0 0 کمی    небагато (nebahato)
Languages: Farsi, Ukrainisch, more...
Lektionen: Farsi-Ukrainisch, more...