احوال پرسی، تقاضا کردن، خوش‌آمدگویی و خداحافظی - Привітання,звертання,прощання

چگونه با دیگران ارتباط برقرار کنیم. Вчися спілкуватися з людьми.

73 words

0 0
Wort Sprache: Farsi
Übersetzung Sprache: Ukrainian
Word Translation (transliteration: on off )
      0 0 آقای    пан (pan)
      0 0 آیا می توانید به من بگویید... ؟    Не підкажете ... ? (Ne pіdkazhete ... ?)
      0 0 اجازه بدهید تا خودم را معرفی کنم    Дозвольте відрекомендуватися (Dozvol'te vіdrekomenduvatysja)
      0 0 اجازه می‌دهید؟    Дозвольте? (Dozvol'te?)
      0 0 احوال پرسی کردن    привітати (pryvіtaty)
      0 0 از سوی دیگر    з іншого боку (z іnshoho boku)
      0 0 از ملاقات شما خوشبختم!    Приємно познайомитися! (Pryyemno poznajomytysja!)
      0 0 اسم شما چیست؟    Як Вас звати? (Jak Vas zvaty?)
      0 0 اسمش چیه؟    Як його ім`я? (Jak joho іm`ja?)
      0 0 اسمش … است    Його звуть ... (Joho zvut' ...)
      0 0 اه!    Фу! (Fu!)
      0 0 اهل کجا هستید؟    Ви звідки? (Vy zvіdky?)
      0 0 اوضاع چه طوره؟    Як справи? (Jak spravy?)
      0 0 با خوشحالی.    Із задоволенням. (Іz zadovolennjam.)
      0 0 با کمال میل.    З радістю. (Z radіstju.)
      0 0 ببخشید    Вибачте (Vybachte)
      0 0 ببخشید که مزاحم شما می شوم    Вибачте за турботу (Vybachte za turbotu)
      0 0 ببخشید...    Вибачте ... (Vybachte ...)
      0 0 بدون شوخی    крім жартів (krіm zhartіv)
      0 0 بر عکس!    Навпроти! (Navproty!)
      0 0 برای شماست    Це для Вас (Tse dlja Vas)
      0 0 برایم اهمیتی ندارد.    Мені однаково. (Menі odnakovo.)
      0 0 بسیار خوب.    Досить добре. (Dosyt' dobre.)
      0 0 بسیار خوب.    Добре. (Dobre.)
      0 0 بنشینید    Сідайте (Sіdajte)
      0 0 به به!    Ням-ням. (Njam-njam.)
      0 0 به سلامتی شما!    Ваше здоров`я! (Vashe zdorov`ja!)
      0 0 به نظر من    по-моєму (po-moyemu)
      0 0 تازه چه خبر؟    Що нового? (Shcho novoho?)
      0 0 تبریک    вітання (vіtannja)
      0 0 حال شما چطور است؟    Як поживаєте? (Jak pozhyvayete?)
      0 0 حالتون خوبه؟    З Вами все добре? (Z Vamy vse dobre?)
      0 0 خانم    пані (panі)
      0 0 خداحافظ    до побачення (do pobachennja)
      0 0 خداحافظ    до побачення (do pobachennja)
      0 0 خوب؟    Усе в порядку? (Use v porjadku?)
      0 0 خوش آمدید!    Ласкаво просимо! (Laskavo prosymo!)
      0 0 خیلی خوب نیست.    Так собі. (Tak sobі.)
      0 0 در هر صورت    у кожному випадку (u kozhnomu vypadku)
      0 0 درست است؟    Чи не так? (Chy ne tak?)
      0 0 روز خوبی داشته باشید    на все добре (na vse dobre)
      0 0 ساکت باشید!    Тихо! (Tykho!)
      0 0 سرتان به کار خودتان باشد    Не лізь не у свої справи! (Ne lіz' ne u svoyi spravy!)
      0 0 سلام    здрастуйте (zdrastujte)
      0 0 سلام!    Привіт! (Pryvіt!)
      0 0 شما چه گفتید؟    Що (Ви сказали)? (Shcho (Vy skazaly)?)
      0 0 صبح بخیر!    Добрий ранок! (Dobryj ranok!)
      0 0 عصر به خیر    добрий вечір (dobryj vechіr)
      0 0 قابلی ندارد    Будь ласка (Bud' laska)
      0 0 قابلی نداشت    Будь ласка (Bud' laska)
      0 0 لازم است که...    необхідно, щоб ... (neobkhіdno, shchob ...)
      0 0 لطفاً    Будь ласка (Bud' laska)
      0 0 مرا تنها بگذارید!    Дайте мені спокій! (Dajte menі spokіj!)
      0 0 ملیت شما چیست؟    Хто Ви за національністю? (Khto Vy za natsіonal'nіstju?)
      0 0 ممنون. شما هم همین طور.    Дякую. І Вам того ж. (Djakuju. І Vam toho zh.)
      0 0 من خوبم.    Все нормально. (Vse normal'no.)
      0 0 من خیلی خوب هستم.    У мене все гаразд. (U mene vse harazd.)
      0 0 من در ...زندگی می کنم    Я живу ... (Ja zhyvu ...)
      0 0 من می خواهم...    я б хотів ... (ja b khotіv ...)
      0 0 من هم نه    я теж (ja tezh)
      0 0 من هم همین طور    я теж (ja tezh)
      0 0 موضوع چیه؟    Що таке? (Shcho take?)
      0 0 نام من... است.    Мене звуть ... (Mene zvut' ...)
      0 0 نمی دانم.    Я не знаю. (Ja ne znaju.)
      0 0 نه خوب نه بد.    По-різному. (Po-rіznomu.)
      0 0 چرا که نه؟    Чому й ні? (Chomu j nі?)
      0 0 چند سالتونه؟    Скільки Вам років? (Skіl'ky Vam rokіv?)
      0 0 چه غافلگیری خوبی!    Який сюрприз! (Jakyj sjurpryz!)
      0 0 چه مشکلی هست؟    Що трапилося? (Shcho trapylosja?)
      0 0 چه چیزی احتیاج دارید؟    Що Вам потрібно? (Shcho Vam potrіbno?)
      0 0 چه چیزی می خواهید؟    Що Ви бажаєте? (Shcho Vy bazhayete?)
      0 0 کجا زندگی می کنید؟    Де Ви живете? (De Vy zhyvete?)
      0 0 کمک!    допоможіть! (dopomozhіt'!)
Languages: Farsi, Ukrainisch, more...
Lektionen: Farsi-Ukrainisch, more...