صفات انسان‌ها 2 - Людські якості 244 words

0 0
Wort Sprache: Farsi
Übersetzung Sprache: Ukrainian
Word Translation (transliteration: on off )
      0 0 آزاردهنده    докучливий (dokuchlyvyj)
      0 0 ابلهانه    дурний (durnyj)
      0 0 افسرده    у стані депресії (u stanі depresіyi)
      0 0 با دقت    уважний (uvazhnyj)
      0 0 بالغ    дорослий (doroslyj)
      0 0 بد لباس    погано одягнений (pohano odjahnenyj)
      0 0 بی ریا    щирий (shchyryj)
      0 0 بیمار    терплячий (terpljachyj)
      0 0 تنبل    ледачий (ledachyj)
      0 0 تند و زننده    огидний (ohydnyj)
      0 0 جدی    серйозний (serjoznyj)
      0 0 حسود    ревнивий (revnyvyj)
      0 0 خطرناک    небезпечний (nebezpechnyj)
      0 0 خنده دار    смішний (smіshnyj)
      0 0 خوش لباس    добре одягнений (dobre odjahnenyj)
      0 0 دست‌وپاچلفتی    незграбний (nezhrabnyj)
      0 0 دلواپس    стурбований (sturbovanyj)
      0 0 دورو    лицемірний (lytsemіrnyj)
      0 0 دیوانه    божевільний (bozhevіl'nyj)
      0 0 رک    відвертий (vіdvertyj)
      0 0 ریاکار    нечесний (nechesnyj)
      0 0 سرگرم کننده    потішний (potіshnyj)
      0 0 صادق    чесний (chesnyj)
      0 0 عجیب    дивний (dyvnyj)
      0 0 عصبی    нервовий (nervovyj)
      0 0 غمگین    сумний (sumnyj)
      0 0 فقیر    бідний (bіdnyj)
      0 0 قدیمی    старий (staryj)
      0 0 متفکر    турботливий (turbotlyvyj)
      0 0 محبوب    популярний (populjarnyj)
      0 0 محتاط    обережний (oberezhnyj)
      0 0 مذهبی    релігійний (relіhіjnyj)
      0 0 مرتب و منظم    акуратний (akuratnyj)
      0 0 مستقل    незалежний (nezalezhnyj)
      0 0 معقول    розсудливий (rozsudlyvyj)
      0 0 مهربان    добрий (dobryj)
      0 0 مودب    ввічливий (vvіchlyvyj)
      0 0 ناامید    розчарований (rozcharovanyj)
      0 0 ناراحت    нещасний (neshchasnyj)
      0 0 ناراحت    нещасливий (neshchaslyvyj)
      0 0 نامهربان    злий (zlyj)
      0 0 هنرمندانه    артистичний (artystychnyj)
      0 0 پایدار    постійний (postіjnyj)
      0 0 کودکانه    як дитина (jak dytyna)
Languages: Farsi, Ukrainisch, more...
Lektionen: Farsi-Ukrainisch, more...