خانواده - Familia

مادر، پدر، بستگان. خانواده در زندگی مهم‌ترین چیز است.

Wort Sprache: Farsi
Übersetzung Sprache: LatinWord  ·  Translation
 ·  conubium
 ·  nubere
 ·  frater
 ·  filius vitrici or novercae
 ·  propinqui
 ·  omnia familia
 ·  progenitor
 ·  familia
 ·  soror
 ·  avunculus
 ·  filia
 ·  sororis fratris
 ·  geminus
 ·  conjugium
 ·  anniversarium nuptiae
 ·  vir
 ·  sponsal
 ·  familiaris
 ·  amita
 ·  patruelis
 ·  convenio (to meet)
 ·  mater
 ·  proavia
 ·  avia
 ·  socer
 ·  noverca
 ·  vitricus
 ·  descendens
 ·  neptis
 ·  nepos
 ·  nepi, nepae
 ·  uxor
 ·  parentes
 ·  pater
 ·  avus
 ·  avi
 ·  socer
 ·  filius
 ·  filius fratris
 ·  liber

Languages

Farsi, Lateinisch, more

Lektionen

Farsi-Lateinisch, more