กริยาที่หลากหลาย 1 - Çeşitli fiiller 169 words

0 0
Langage: Thai
Traduction de langage: Turkish
Word Translation
      0 0 กระจาย    yaymak
      0 0 กลายมาเป็น    olmak
      0 0 กวาด    süpürmek
      0 0 ขน/แบก    taşımak
      0 0 ขว้าง    fırlatmak
      0 0 ขึ้นอยู่กับ    bağlı olmak
      0 0 ขุด    kazmak
      0 0 คลุม    kaplamak
      0 0 คิด    düşünmek
      0 0 ชอบมากกว่า    tercih etmek
      0 0 ซ่อน    saklamak
      0 0 ซ่อม    tamir etmek
      0 0 ดู    bakmak
      0 0 ตอบ    cevap vermek
      0 0 ตี    vurmak
      0 0 ต้อง    zorunda olmak
      0 0 ต้องการ    ihtiyacı olmak
      0 0 ถาม    sormak
      0 0 ทำ    yapmak
      0 0 ทำ    yapmak
      0 0 นอนหลับ    uyuya kalmak
      0 0 นั่ง    aoturmak
      0 0 ปิด    kapatmak
      0 0 พยายาม    yapmaya çalışmak
      0 0 พับ    katlamak
      0 0 พูด    konuşmak
      0 0 ฟัง    dinlemek
      0 0 มี    sahip olmak
      0 0 ยืด    uzatmak
      0 0 รอ    beklemek
      0 0 รักษา    saklamak
      0 0 ร้องไห้    ağlamak
      0 0 ลืม    unutmak
      0 0 ล้อมรอบ    kuşatmak
      0 0 วาง    koymak
      0 0 สนุก    eğlenmek
      0 0 สวมเสื้อผ้า    giymek
      0 0 สวมใส่    giymek
      0 0 สังเกต    farketmek
      0 0 สูบ    sigara içmek
      0 0 ส่ง    yollamak
      0 0 หลับ    uyumak
      0 0 หวัง    ummak
      0 0 หา    bulmak
      0 0 หา    aramak
      0 0 หายไป    kaybolmak
      0 0 อธิบาย    tasvir etmek
      0 0 ออกจาก    gitmek
      0 0 อาศัย    oturmak
      0 0 อาศัย    yerini almak
      0 0 อ่าน    okumak
      0 0 เขียน    yazmak
      0 0 เข้าใจ    anlamak
      0 0 เท    dökmek
      0 0 เป็น/อยู่/คือ    olmak
      0 0 เป็นของ    ait olmak
      0 0 เริ่ม    başlamak
      0 0 เลือก    seçmek
      0 0 เสนอ    önermek
      0 0 เห็น    görmek
      0 0 เอา    almak
      0 0 เอามา    getirmek
      0 0 ใช้    harcamak
      0 0 ใช้    kullanmak
      0 0 ให้    vermek
      0 0 ได้กลิ่น    koklamak
      0 0 ได้ยิน    duymak
      0 0 ได้รับ    almak
      0 0 ไหม้    yanmak
Languages: Thaï, Turc, more...
Leçons: Thaï-Turc, more...