ตัวเลข - Liczby

หนึ่ง สอง สาม...ล้าน พันล้าน. Jeden, dwa, trzy... Miliony, biliony

31 words

0 0
Langage: Thai
Traduction de langage: Polish
Word Translation
      0 0 ตัวเลข    Liczba
      0 0 ตัวเลขดิจิท    Cyfra
      0 0 พัน    Tysiąc
      0 0 พันล้าน    Miliard
      0 0 ยี่สิบ    Dwadzieścia
      0 0 ร้อย    Sto
      0 0 ล้าน    Milion
      0 0 สอง    Dwa
      0 0 สาม    Trzy
      0 0 สามสิบ    Trzydzieści
      0 0 สิบ    Dziesięć
      0 0 สิบสอง    Dwanaście
      0 0 สิบสาม    Trzynaście
      0 0 สิบเอ็ด    Jedenaście
      0 0 สี่    Cztery
      0 0 สี่สิบ    Czterdzieści
      0 0 หก    Sześć
      0 0 หกสิบ    Sześćdziesiąt
      0 0 หนึ่ง    Jeden
      0 0 ห้า    Pięć
      0 0 ห้าสิบ    Pięćdziesiąt
      0 0 อันดับที่    Porządkowy
      0 0 อันดับสอง    Drugi
      0 0 อันดับสาม    Trzeci
      0 0 อันดับหนึ่ง    Pierwszy
      0 0 เก้า    Dziewięć
      0 0 เก้าสิบ    Dziewięćdziesiąt
      0 0 เจ็ด    Siedem
      0 0 เจ็ดสิบ    Siedemdziesiąt
      0 0 แปด    Osiem
      0 0 แปดสิบ    Osiemdziesiąt
Languages: Thaï, Polonais, more...
Leçons: Thaï-Polonais, more...