பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 1 - Forskjellige verb 1Langage: Tamil
Traduction de langage: Norwegian

Languages

Tamil, Norvegien, more