பல்வேறு வினையடைகள் 1 - Adverbia Varia I36 words

0 0
Langage: Tamil
Traduction de langage: Latin
Word Translation
   0 0 (அதைக்) காட்டிலும் potius
   0 0 அங்கே illuc
   0 0 அடிக்கடி saepe
   0 0 அதிகமாக iterum
   0 0 அநேகமாக ... போலும் fortasse
   0 0 அப்பொழுது tum
   0 0 அரிதாக rare
   0 0 ஆகையால் ergo
   0 0 இங்கே hic
   0 0 இன்னும் iterum
   0 0 உண்மையிலேயே vere
   0 0 உறுதியாக certe
   0 0 எங்கே ubi
   0 0 எப்படி quam
   0 0 எப்பொழுதும் semper
   0 0 ஏனெனில் quod
   0 0 ஏன் cur
   0 0 ஒன்றாக simitu
   0 0 ஒருபோதும் இல்லை numquam
   0 0 ஒரே ஒரு modo
   0 0 கிட்டத்தட்ட fere
   0 0 கூட quoque
   0 0 சில வேளைகளில் nun numquam
   0 0 நன்கு bene
   0 0 நிச்சயமாக certe
   0 0 நிறைய multo
   0 0 பொதுவாக fere
   0 0 போதுமான satis
   0 0 மிகவும் ammodum
   0 0 மிகவும் bene
   0 0 மீண்டும் iterum
   0 0 முன்னாள் quondam
   0 0 மேலும் quoque
   0 0 மோசமாக male
   0 0 யார் qui
   0 0 வழக்கமாக cotidie
Languages: Tamil, Latin, more...
Leçons: Tamil-Latin, more...