எண்கள் - Numeri

ஒன்று, இரண்டு, மூன்று ... லட்சம், கோடி.

29 words

0 0
Langage: Tamil
Traduction de langage: Latin
Word Translation
   0 0 அறுபது sexaginta
   0 0 ஆயிரம் mill
   0 0 ஆறு sex
   0 0 இரண்டாவது secundus
   0 0 இரண்டு duo
   0 0 இருபது viginti
   0 0 எட்டு octo
   0 0 எண் numerus
   0 0 எண்பது octoginta
   0 0 எழுபது septuaginta
   0 0 ஏழு septem
   0 0 ஐந்து quinque
   0 0 ஐம்பது quinquaginta
   0 0 ஒன்பது novem
   0 0 ஒன்று unus
   0 0 தொண்ணூறு nonaginta
   0 0 நான்கு quattuor
   0 0 நாற்பது quadraginta
   0 0 நூறு centum
   0 0 நூறு கோடி miliardum
   0 0 பதினொன்று undecim
   0 0 பதிமூன்று tredecim
   0 0 பத்து decem
   0 0 பத்து லட்சம் milio
   0 0 பன்னிரண்டு duodecim
   0 0 முதலாவது primus
   0 0 முப்பது triginta
   0 0 மூன்றாவது triens
   0 0 மூன்று terci
Languages: Tamil, Latin, more...
Leçons: Tamil-Latin, more...